Home / Kiến Thức / Hệ Thống Quản Lý chất lượng

Hệ Thống Quản Lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng là một tổ hợp cơ cấu tổ chức, trách nhiệm thủ tục, phương pháp và các nguồn lực cần thiết để thực hiện quản lý chất lượng.